برای حفاظت افراد و دستگاه ها ، واتاژ های اضافه ای که در بدنه تولید می شود سبب آسیب رساندن به دستگاهها و افراد می‌شود. ولتاژهای خیلی زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری بایستی در جایی خنثی شوند. . در راستای همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات ضروری به نظر می رسد.با افزایش استفاده از سیستم های دیجیتال و حساس،بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستم های حفاظتی گراندینگ لازم و ضروری می شود . به صورت کلی اهداف به کارگیری سیستم ارتینگ و استفاده از سیم ارت شامل موارد زیر است:
برقراری حفاظت و ایمنی جان انسان
برقراری حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
فراهم آوردن شرایط ایده‌ال برای کار
جلوگیری از ولتاژ تماسی
حذف ولتاژ اضافی
جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
اطمینان از قابلیت کار الکتریکی
امروزه مباحث ارتینگ در بین جامعه مهندسین ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است و مهندسان با در نظر گرفتن بسیاری از فاکتورهای مهم سیستم ارتینگ را برای شرایط مختلف پیاده سازی و اجرا می کنند.