بهترین راه برای نجات از روزمرگی و اتفاقات تکراری زندگی بردگیم ها هستند. شما برای خرید بازی و خرید بردگیم باید به شدت دقت کنید تا خرید خوبی را تجربه کنید. پس خیلی مراقب باشید که از هر فروشگاهی خرید نکنید.