• روان نمودن قطعات و پوشش کلیه سطوح توسط روغن ماشین مخصوص همان قسمت
  • کم نمودن مقدار زیاد استهلاک در قطعات خودرو
  • ممانعت از رسوب مواد زائد در قسمت های داخلی و قطعات خودرو
  • خنک نمودن قطعات مختلف خودرو
  • جلوگیری از ورود گرد و خاک به موتور و نگهداشتن این ذرات در روغن ماشین، این ذرات تا هنگام تعویض روغن در این روغن قدیمی نگهداری خواهند شد.
  • جلوگیری از آلودگی هوا
  • کمک به کارکرد بهتر موتور در دماهای بسیار پایین و یا بسیار بالای محیط
  • کاهش سوخت و بهبود در روند مصرف این ماده