به بازی هایی که استعداد های شما را درگیر کند و به تقویت آن ها بپردازد بردگیم می گویند. بردگیم ها همان بازی هایی هستند که به اشتباه بازی فکری نامیده می شوند. نه به این خاطر که بردگیم ها بازی فکری نیستند، به این خاطر که بازی های فکری دسته ی منحصر به فردی هستند و لزوما تمام بازی های فکری بردگیم نیستند. لزوما بردگیم ها هم بازی فکری نیستند. با مثالی این موضوع را پیش می بریم. پانتومیم یک بازی فکری است که اگر با گوشی بازی شود جزو بردگیم ها حساب نمیشود. مار و پله هم جزو بردگیم ها است ولی جزو بازی های فکری نیست. پس این دو دسته با اینکه بعضی جاها اشتراکاتی دارند ولی دو دسته جدا از هم هستند. بردگیم ها دنیای بزرگی هستند که تا وارد آن نشوید مزه جذاب آن را نخواهید چشید. پس اگر قصد خرید بردگیم داشتید در انتخاب فروشگاه دقت فرمایید.