برخی از تولید کنندگان تجهیزات استفاده از روغن موتور چند درجه ایی در سیستم های هیدرولیک را برای تجهیزات ماشین آلات خود روغن هیدرولیک را توصیه می کنند. بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته VI محدوده دمای کارکرد...