چیلر وسیله ای صنعتی است که حرارت موجود در مایع مورد نظر مانند آب را با توجه به سیکل تبرید در تراکم گاز یا به صورت جذبی از بین میبرد. مایع به کار رفته که معمولاً آب انتخاب می‌گردد برای خنک‌کاری هوا یا...