برای حفاظت افراد و دستگاه ها ، واتاژ های اضافه ای که در بدنه تولید می شود سبب آسیب رساندن به دستگاهها و افراد می‌شود. ولتاژهای خیلی زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری بایستی در...