محصولات تام باهر

https://forum.avadevs.com/attachment.php?attachmentid=85&stc=1
بال اسکرو
لینیرگاید
بال بوش
پروفیل آلومینیوم
لوازم سی ان سی
کوپلینگ
انرژی چین