از ضربه گیر در صورتی داخل کارتن زونک استفاده می شود که مقاومت این کارتن ها را بالا ببرد . از ضربه گیرها معمولا برای بالابردن مقاومت کارتن های زونکن استفاده می شود. :


در صورتی که جبعه زونکن 5...